Анонс Тренер-Education № 4 2015 г.

Опубликовано: 11.10.2018

Аңдатпа  Тренер-Education   № 4 2015 ж.

  Журналдың барлық номері 2015 жылдың жазында Қостанай қаласында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ ұйымдастырып өткізген «Педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру: жағдайы, тәжірибесі, келешегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға арналған.   

Біліктілікті арттыру – бұл теориялық және практикалық білімді жаңарту, біліктілік арттырудағы тұрақты қойылатын талаптарға мамандардың дағдыларын жетілдіру. 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ білім беру қызметкерлерінің біліктіліктерін арттырудың жаңа жүйесін әзірледі, ол Қазақстан Республикасының білім беру сапасын қамамасыз етуге бағытталған заманауи инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану мен білім беруді жаңа философиясы негізінде құрылған.  «Өрлеу» БАҰО» АҚ миссиясы болып педагогикалық кадрлардың біліктілігін жүйелі арттыру, корпоративті басқару негізінде жоғарғы білім беру сапасын қамтамасыздандырып, әлемдік және қазақстандық тәжірибені тарату. 

Халықаралық конференцияның жұмысына  республика педагогикалық қауымдарының 270-тен аса өкілдері қатысты : Ахметова Г.К., «Өрлеу» БАҰО» АҚ басқарма төрайымы, Қараев Ж.А., басқарма төрайымының бірінші орынбасары, директорлар, оқытушылар, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдарының тренерлері, облыстық/аудандық білім бөлімдерінің басшылары, колледж директорлары, әдістемелік кабинет меңгерушілері, ЖОО профессорлық-оқытушылық құрамы, педагогтер. Шетел ғалымдарының қатысуы конференцияға ерекше маңыздылық берді:, Қостанай қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі директорының шетелдік орынбасары  Джейсон Кервин, «Білім қызметкерлерін кәсіби қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру академиясының» білім және ғылым жөніндегі проректоры Новоселова С.Ю. (Мәскеу қ.), Шаматов Д.А., білім берудің Жоғарғы мектебі профессор-ассистенті (Қырғызстан), Обоскалов А.Г., Челябі білім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының проректоры, Петрусевич А.А., Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры.

 Қостанай қаласындағы конференция білім беру мекемелерінің педагогтарына біліктілік арттыруды ұйымдастыру сұрақтары бойынша өз көзқарастарын, идеяларын, ойларын ортаға салып, педагогтардың ғылыми-әдістемелік жұмыстарын қолдап және дамытуға, білім беру үрдісін ұйымдастырудың заманауи түрлері мен әдістерін насихаттауға, педагогика облысында практикалық жетістіктерін көрсетуге, тәсілдер мен әдістерді, технологияларды талдауға мүмкіндік алды. Конференция төңірегінде келесі іс-шаралар ұйымдастырылды: мультимедиялық көрме, пленарлық отырыс, секциялар, интерактивті кешендер жұмысы, брифинг.

Конференция барысында қалыптасқан біртұтас дискуссиялық кеңістік тәжірибе алмасып, педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесінің даму перспективасы мен жағдайын талқылауға мүмкіндік алды. Конференция қорытындысы бойынша педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру бойынша республикадағы білім беру жүйесі түрлі мекемелерінің келешектегі қызметтерін көрсететін ұсыныстар қабылданды. Брифинг барысында белсенді диалог өткізілді, педагогтер Австралия, Ресей, Қырғызстаннан келген ғалымдарға тікелей сұрақ қойып, олардың педагогикалық кадрларының біліктілігін арттырудағы заманауи моделін құруға байланысты ұстанымдары мен ойларын  бөлісуге мүмкіндік алды.

Конференция қорытындысы бойынша педагогтардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру бойынша республиканың білім беру жүйесіндегі әртүрлі мекемелердің әрі қарайғы қызметтерінің бағытын көрсететін ұсынымдар қабылданды.

Барлық идеялар мен материалдар конференцияның бағдарламасына сай 2015 жылғы №4 номерде көрсетілген.

 Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

 Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

 Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

 Басылымға жариялау шарттары мен журналды алу туралы ақпаратты келесі сілтемеден таба аласыздар: http://www.orley-кost.kz/index.php/ru/trebovaniya-k-oformleniyu/620-trener-education

 

Анонс Тренер-Education  № 4 2015 г.

Весь номер посвящён  международной научно-практической конференции «Повышение квалификации педагогических работников: состояние, опыт, перспективы», которая прошла  летом 2015 года в г. Костанае  и была организована и проведена филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области».

Преобразования в  системе образования Казахстана, нашедшие отражение в Законе Республики Ка­захстан «Об образовании», Концепции образования  Республики  Казахстан до  2015 г., Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., требуют ответственного включения  всей педагогической общественности нашей страны в процесс создания новой модели шко­лы Казахстана. Базовый принцип нового содержания образования — создание в каждой школе гуманной образовательной среды, стимулирующей развитие нравственно-духовных качеств лично­сти. Качественное изменение образования невозможно без формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе, нового отношения к ученику.

Современное  образование предъявляет новые требования к кадровому ресурсу: подго­товка педагогов к работе в рамках компетентностного подхода к образованию; обеспечение педаго­гов  здоровье - сберегающими технологиями; формирование готовности работать в условиях сущест­венно возросшей индивидуализации образовательного процесса. Поэтому педагогу необходима  го­товность к восприятию методологии и содержания нового ГОСО среднего общего образования; к из­менению программного и методического обеспечения образовательного процесса; к изменению це­лей и способов  педагогической  деятельности.

Повышение  квалификации – это обновление теоретических и практических знаний, совершенствование  навыков  специалистов  в связи с постоянно повышающимися  требованиями к  их  квалификации.

АО «НЦПК «Өрлеу» разработана модель новой системы повышения квалификации работников образования, в основе которой новая философия образования и использование современных инновационных педагогических технологий, обеспечивающих повышение качества образования в РК. Миссией АО «НЦПК «Өрлеу» является системное повышение квалификации педагогических кадров, обеспечивающее высокое качество образования на основе корпоративного управления, трансляции мирового и казахстанского опыта.

В соответствии с Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы АО «НЦПК «Өрлеу» осуществляет ежегодное повышение квалификации более 73,3 тысяч педагогических работников всех уровней образования.

В работе конференции  приняли участие  более 270 представителей педагогической общественности республики: Ахметова Г.К. , Председатель Правления АО «НЦПК «Өрлеу», Караев Ж.А., первый заместитель Председателя Правления,  директора, преподаватели, тренеры филиалов АО «НЦПК «Өрлеу»,   руководители районных/городских отделов образования, директора колледжей, заведующие методическими кабинетами, профессорско-преподавательский состав ВУЗов, педагоги. Особую значимость  мероприятию  придало  участие  зарубежных ученых: Джейсона Кёрвина , иностранного заместителя директора  Назарбаев Интеллектуальной школы г. Костаная, Новоселовой С.Ю., первого проректора по образовательной и научной деятельности «Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (г.Москва), Шаматова Д.А., ассистент-профессора Высшей школы образования (Кыргызстан), Обоскалова А.Г., проректора Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, Петрусевича А.А., профессора Омского государственного педагогического университета.

Конференция в г. Костанае  предоставила  возможность педагогам образовательных учреждений выразить свои взгляды, идеи, размышления по вопросам организации повышения квалификации, поддержки и развития научно-методической работы педагогов, пропаганды современных форм и методов организации образовательного процесса, создала условия для  демонстрации практических достижений в области педагогики, распространения педагогического опыта, анализа используемых  подходов, методов и технологий, включала  в себя  обсуждение актуальных вопросов, представление результатов научных и практических исследований, обмен научными взглядами по  возникшим проблемам. Глубокое  содержание конференции   было представлено  интересным разнообразным   диапазоном: мультимедийная выставка, пленарное заседание, секционная работа в формате круглых столов, диалоговых и консалтинговых площадок, интерактивные программы, брифинг, публикация сборника научных  статей  участников.

Сформированное в рамках конференции  единое дискуссионное пространство  позволило  обменяться опытом, обсудить  состояние и перспективы  развития системы  повышения квалификации педагогов. Во время брифинга состоялся активный  диалог,   педагоги   имели  возможность  напрямую задать вопросы ученым из Австралии, России, Кыргызстана, услышать их  точки зрения, увидеть  их позицию  по современной   модели  повышения квалификации педагогических кадров.

По итогам конференции были приняты рекомендации, отражающие направления дальнейшей деятельности различных  учреждений системы  образования республики по  совершенствованию  профессиональной компетентности педагогов.

Все эти идеи и материалы  согласно программе  конференции отражены в  номере   журнала   № 4   2015г.

Уважаемые   сертифицированные   учителя  и  тренеры!

Популяризация  журнала   «Тренер- E ducation»   как  площадки обмена идеями  по улучшению качества преподавания и обучения  в школах республики –  ваша  задача  как  лидера  в образовании республики!

Приобретая  очередной номер журнала, вы  получаете новые знания по интересующей  вас  теме и делаете   следующий  шаг    в  вашей  успешной карьере!

Мы  ждем  материал  для  опубликования  не  только  от  учителей  Казахстана, но с удовольствием  опубликуем  статью,  очерк,  новости  наших  читателей  из любой  точки  планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.

Ознакомится с условиями публикации и приобретения журнала вы можете   перейдя по ссылке:  http://www.orley-kost.kz/index.php/ru/trebovaniya-k-oformleniyu/620-trener-education

 

 

 

rss